Project

SeaYouTomorrow
ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

เกี่ยวกับโครงการ

 

SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ เป็นโครงการเพื่อสร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล

กิจกรรมอนุรักษ์ทะเล

 
 • สร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล
 • สร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล

กิจกรรมอนุรักษ์ทะเล

 
 • สร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล
 • สร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล

สถานที่

 

ตึก Suntowers

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.