Sea Update2 Jun 2019

สิงห์ เอสเตท ร่วมสนับสนุนงาน Run for the Ocean 2019 งานวิ่งมหาสนุกเพื่อมหาสมุทรของเรา

 
Copied to clipboard.

กรุงเทพฯ- (2 มิถุนายน 2562) สิงห์ เอสเตท สานต่อกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการสนับสนุนงานวิ่ง Run for the Ocean 2019 เพื่อนำรายได้ช่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงการแก้ปัญหาขยะทะเล

โดยภายในงานวิ่งครั้งนี้ ดร. ชญานิน เทพาคำ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติร่วมวิ่ง ซึ่งนอกจากให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ลดการสร้างขยะ โดยเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ขยะทะเลในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงบอร์ดเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องการย่อยสลายของขยะชนิดต่างๆ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงพิษภัยของขยะหนึ่งชิ้นที่เราใช้แล้วทิ้งไป แต่มันจะแฝงตัวอยู่บนโลกเรานานสูงสุดถึง 500 ปี ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #SeaYouTomorrow โครงการหลักในด้านการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ได้มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โครงการ RUN for the ocean: Plastic Pollution เป็นโครงการที่จัดโดยคณะประมงร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยกันลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยมีการนำรายได้จากการจัดงานไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม Rescue team สำหรับงานอนุรักษ์และการศึกษาเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงการแก้ปัญหาขยะทะเล โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งกว่า 3,000 คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้มีการเก็บสถิติการลดขยะในการจัดงาน พบว่างาน Run for the Ocean สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ได้มากถึง 89,086 ชิ้น โดยวิธีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก อาทิ ช้อน สแตนเลส จาน ถ้วย แก้วกระดาษ

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว