Project

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล

เกี่ยวกับโครงการ

 

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกที่สร้างโดยภาคเอกชน คือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเลรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเริ่มตั้งศูนย์แรกที่เกาะพีพี (บริหารจัดการโดย โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท) ปัจจุบันมีที่เกาะพีพีและมัลดีฟส์ รวมเป็น 2 แห่ง

กิจกรรม

 

รวมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลที่จัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลทั้ง 2 แห่ง

ปลูกต้นพีพีหรือต้นแสมขาว

สามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

สถานที่และการให้ความรู้ทางทะเล

 

วัตถุประสงค์

 
 • สร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึก
  ในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว เยาวชน พนักงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
 • เป็นต้นแบบของศูนย์เพื่อการเรียนรู้ทางทะเล
  ที่จะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและทะเลทั่วโลกที่สิงห์ เอสเตท เข้าไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs: Sustainable Development Goals ในข้อ 14 คือ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่า (Life below water)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 
 • ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลแก่คนในพื้นที่
  ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกบนเกาะพีพีนี้ จะเป็นพื้นที่ให้ความรู้ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตทางทะเล เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ ทั้งครู นักเรียน และเด็กๆ บนเกาะพีพีได้เรียนรู้การฟื้นฟูปะการัง การอนุบาลสัตว์ทะเลที่ติดอวน และการดูแลปลาการ์ตูนเพื่อเตรียมปล่อยสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลมากขึ้น

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ทางทะเล

โซนที่ 1 ห้องฉลาม

เป็นห้องจัดแสดงที่ต้องการสื่อสารให้เห็นถึงความสมดุลของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพราะปลาฉลามถือว่าเป็นตัวแทนแห่งท้องทะเลที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า 300 ล้านปี หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ราชาผู้สง่างามแห่งท้องทะเล” ภายในห้องมีการจัดแสดงบอรด์นิทรรศการให้ความรู้ทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีบ่ออนุบาลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ลูกฉลามติดอวน บางตัวได้รับบาดเจ็บ ปกติชาวประมงจะปล่อยให้เสียชีวิตไป ทางศูนย์ฯ จึงขอรับซื้อปลาจากชาวประมง และทำพื้นที่บ่ออนุบาล เพื่อนำสัตว์ทะเลที่ติดอวนมาดูแลพักฟื้น ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

โซนที่ 2 เกาะพีพี

เป็นห้องจัดแสดงที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แผนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศต่างๆ จุดดำน้ำที่น่าสนใจ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณรอบ เช่น เกาะไม้ไผ่ เกาะปอดะ หรือทะเลแหวก อ่าวมาหยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนบน เช่น สุสานหอย อ่าวไร่เลย์ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานในแต่ละปี ข้อมูลโครงการพีพีกำลังจะเปลี่ยนไป รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลที่เคยเกิดขึ้นและที่กำลังดำเนินอยู่

โซนที่ 3 ปลาการ์ตูน

ห้องปลาการ์ตูน เป็นห้องจัดแสดงพันธุ์ปลาการ์ตูนชนิดที่พบในประเทศไทย ภายในมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาการ์ตูน สัตว์ทะเลมีพิษ ชีววิทยาของปะการัง วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล บอร์ด interactive games ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปลาการ์ตูน จัดไว้สำหรับเด็กๆ และผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนั้นภายในยังมีห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน โดยทางศูนย์ฯ จะมีการจัดกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูปะการังและ กิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูนเพื่อเตรียมปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป 

โซนที่ 4 ออดิทอเรียม

ห้องออดิทอเรียม เป็นห้องที่ใช้สำหรับบรรยายความรู้ และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ใช้เป็นห้องอบรมสำหรับนักเรียนที่มาออกค่ายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีอีกด้วย

สถานที่

 

MARINE DISCOVERY CENTRE AT PHI PHI ISLAND
ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล เกาะพีพี

พื้นที่ริมหาด บริเวณโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท บนเกาะพีพี ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ทางทะเล

โซนที่ 1 การท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี

เป็นพื้นที่ด้านนอก ที่จัดแสดงข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเล และระบบนิเวศต่างๆ จุดดำน้ำที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลที่เคยเกิดขึ้นและที่กำลังดำเนินอยู่

โซนที่ 2 ปะการัง

เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงและให้ความรู้ด้านความสมบูรณ์ เกี่ยวกับระบบนิเวศแนวปะการัง ซึ่งสามารถพบได้โดยรอบบริเวณ Emboodhoo ทั้งในส่วนของชีววิทยาของปะการัง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง รวมถึงวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

โซนที่ 3 ปลูกปะการัง

เป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ในลักษณะของห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับการขยายพันธุ์ปะการัง ด้วยวิธีการ Coral Propagation ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความสนับสนุนองค์ความรู้จากองค์กร Ocean Quest Global ในฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในพื้นที่ โดยทางศูนย์ฯ จะมีการจัดกิจกรรมประจำปีในการปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูปะการัง และกิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูน เพื่อเตรียมปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป

โซนที่ 4 พื้นที่เพาะและอนุบาล

ห้องออดิทอเรียม เป็นพื้นที่สำหรับเพาะพันธุ์และอนุบาลปะการังที่ได้รับการขยายพันธุ์ภายในศูนย์ ก่อนการนำลงสู่พื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติต่อไป นอกจากนี้ได้จัดพื้นที่สำหรับเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลาการ์ตูนชนิดที่พบในประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นปลาประจำถิ่น และถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาการ์ตูน และสัตว์ทะเลที่สำคัญของประเทศมัลดีฟส์

โซนที่ 5 ศูนย์ฝึกดำน้ำบริเวณประติมากรรมใต้น้ำ

เป็นพื้นที่ตั้งของประติมากรรมรูปเต่ากระและปลาทูน่าที่มีความสวยงามและมีความแข็งแรง เหมาะสำหรับนักเรียนดำน้ำแบบผิวน้ำ (Snorkeling) และแบบ SCUBA ฝึกหัดใหม่ หรือนักดำน้ำที่ต้องทำการทบทวนทักษะก่อนออกไปดำน้ำในแนวปะการังจริงตามธรรมชาติ เพื่อลดการแตกหักของแนวปะการัง รวมถึงเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกปะการัง โดยประติมากรรม ได้ถูกจัดวางเป็น 2 จุด ได้แก่

 • ประติมากรรมรูปเต่ากระ (Hawksbill Turtle) จัดวางในเขตแนวน้ำตื้นบริเวณลากูน ความลึกประมาณ 2 เมตร จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้สำหรับกิจกรรม Snorkeling ซึ่งมีการทำทุ่นลอยน้ำแบ่งเป็นโซนกิจกรรมกีฬาทางน้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวที่ฝึกหัดใหม่ รู้สึกปลอดภัย
 • ประติมากรรมรูปปลาทูน่า (Tuna) ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมัลดีฟส์ โดยได้จัดวางประติมากรรมปลาทูน่า จำนวน 9 ตัว ในเขตน้ำลึกประมาณ 5 เมตร ซึ่งมีการทำทุ่นลอยน้ำเพื่อเป็นจุดปลอดภัยสำหรับนักดำน้ำโดยเฉพาะเช่นกัน

สถานที่

 

Marine Discovery Centre at CROSSROADS MALDIVES
ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (MDC)
ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์

พื้นที่ของแนวปะการัง ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.