Project

โตไวไว

เกี่ยวกับโครงการ

 

โตไวไว คือ โครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้ โครงการ SeaYouTomorrow ที่ก่อให้เกิดการดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศ และคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ สิงห์ เอสเตท ได้ร่วมมือกับนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ช่วยกันผลักดันและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs : Sustainable Development Goals ในข้อ 14 คือ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่า (Life below water)

วัตถุประสงค์

 
  • เพื่อร่วมฟื้นฟูทรัพยากรแนวปะการังและความสมบูรณ์แก่ท้องทะเล
  • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแก่ภาคประชาชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ความสวยงามและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 
  • แนวปะการังสามารถฟื้นตัวและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  • ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงการทำงาน รวมทั้งการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนได้
  • นักท่องเที่ยวเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อการเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ

กิจกรรมในโครงการ

 

โตไวไวคืนสมดุลธรรมชาติด้วยกิจกรรมปลูกป่า ปลูกปะการัง และปล่อยปลาการ์ตูนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีอาสาสมัคร ชุมชน นักเรียน พนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่อุทยาน และ BEDO

ปลูกปะการัง

กิจกรรมปลูกต้นพีพีหรือต้นแสมขาว

กิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูนส้มขาว

โครงการติดตามและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

SeaYouTomorrowCamp

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.