โครงการอนุรักษ์ทะเล

 

SeaYouTomorrow คือ โครงการเพื่อสร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการสร้างองค์ความรู้

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.