วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล

ขอบคุณทุกท่าน

ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SeaYouTomorrowCamp โดยเราจะ
ประกาศผลผู้ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วม ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้าน
วิกฤติโลกร้อน ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

เกี่ยวกับกิจกรรม

 

ครั้งแรก ที่เยาวชนในเมืองจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเยาวชนจากชุมชนภูเขาและทะเล ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
ในห้องเรียนธรรมชาติเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงต้านวิกฤติโลกร้อน
รวมถึงได้ร่วมเสนอมุมมองความคิดเห็นกับ CEO จากองค์กรระดับประเทศ

ออกแบบหลักสูตรและบริหารจัดการค่าย โดย Environmental Education Centre (EEC THAILAND)

 

วันนี้ – 20 ก.พ. 63

ส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ
“คุณอยากให้ผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นแบบไหน?

24 ก.พ. 63

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก
ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน
24 กุมภาพันธ์ 2563

29 ก.พ. 63

ปิดรับคลิปวิดีโอ ตามโจทย์
สำหรับรอบที่ 2

20 มี.ค. 63

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย
ผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน

รอการยืนยัน

ร่วมปฐมนิเทศ ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่าย

รอการยืนยัน

เริ่มเรียนและปฎิบัติจริง ณ ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน จ.เชียงราย

รอการยืนยัน

เริ่มเรียนและปฎิบัติจริง ณ ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประสบการณ์ที่น้องๆ จะได้รับจากค่ายผู้นำเยาวชน
รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน

 

เรียนรู้ ลึกซึ้ง เรื่องภูเขา

 
1. นิเวศวิทยาของป่าต้นน้ำและป่าฝนเขตร้อน
 • การเดินป่า
 • การทำ Lab เกี่ยวกับ Lichen/Moss/Fern
2. ชีววิทยาสภาพแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อศึกษา Climate และ Micro Climate:
ใช้ตัวชี้วัดด้านธรรมชาติ
เช่น ความหลากหลายของ Lichen

3. ประโยชน์ของป่าต่อโลก และคุณค่าการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อมนุษย์
 • พูดคุยกับชาวบ้านพื้นเมือง เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบนยอดเขา
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีที่เดียวในโลกที่อยู่บนยอดเขา ว่านิเวศนี้มี
  ความหลากหลายและเอื้อประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต เช่น Salamander

รู้จัก และรักในท้องทะเล

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างป่า และทะเล
 • ศึกษาป่าธรรมชาติ จากป่าบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด และแนวปะการัง ด้วยกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ
2. ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องเรียนรู้การดำน้ำ การเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ เช่น ปลา ปะการัง และการจำแนก เป็นต้น
3. นิเวศวิทยาของแนวปะการัง
 • การดำน้ำสำรวจ และการเรียนรู้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ต่อสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
4. การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • Ethno-Fishery: มีนวิทยาพื้นบ้าน ความรู้เรื่องปลาแบบพื้นบ้านฤดูกาล และความเคลื่อนไหวในทะเล: เป็นการลงลึก เจาะลึก เรื่องสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อยู่ในท้องทะเล เช่น Marine Reptiles: เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า เต่ากระ ฯลฯ
 • การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล และการมีส่วนร่วมของสังคม
 • บทบาทของคนท้องถิ่นในการร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์

รายละเอียดกิจกรรม

 
การเข้าร่วมกิจกรรม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม SeaYouTomorrowCamp ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน โดยการส่งเรียงความผ่านเว็บไซต์ www.SeaYouTomorrow.ORG ในรูปแบบออนไลน์หรืออัปโหลดไฟล์เรียงความ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 12 - 16 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้
สามารถเข้าร่วมได้ทุกแคมป์กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • แคมป์ภูเขา จังหวัดเชียงราย
 • แคมป์ทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กติกาการคัดเลือกรอบที่ 1 การส่งเรียงความ

ส่งเรียงความภายใต้หัวข้อ “คุณอยากให้ผู้ใหญ่ในวันนี้ เป็นแบบไหน?” ขนาดไม่เกิน 2,500 ตัวอักษร หรือไม่เกิน 1 หน้า A4
โดยจะปิดรับเรียงความใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กติกาการคัดเลือกรอบที่ 2 การส่งคลิปวิดีโอ

เล่าเรื่องตามโจทย์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ ผ่านการอัดคลิปวิดีโอ ในความยาวไม่เกิน 10 นาที

คณะกรรมการตัดสิน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม

การประกาศรางวัล

24 กุมภาพันธ์ 2563 :
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้ง 12 ท่านจะได้รับการติดต่อกลับ พร้อมรับโจทย์การคัดเลือกรอบที่ 2

29 กุมภาพันธ์ 2563 :
ปิดรับผลการคัดเลือกรอบที่ 2 เวลา 17.00 น.

20 มีนาคม 2563 :
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อนผ่านทางเว็บไซต์ www.SeaYouTomorrow.ORG โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 12 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ที่พักและอาหารทุกมื้อ ในการไปเข้าค่ายผู้นำเยาวชนรวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน
รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรการเข้าอบรมโดย EEC Thailand

ข้อกำหนด

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและได้รับประสิทธิผลมากที่สุด ทาง EEC Thailand ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีผู้ติดตามระหว่าง
การเข้าอบรม SeaYouTomorrowCamp ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน

สอบถามเพิ่มเติม

 

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.