วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล

ขอบคุณทุกท่าน

ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SeaYouTomorrowCamp โดยเราจะ
ประกาศผลผู้ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วม ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้าน
วิกฤติโลกร้อน ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

เกี่ยวกับกิจกรรม

 

ครั้งแรก ที่เยาวชนในเมืองจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเยาวชนจากชุมชนภูเขาและทะเล ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
ในห้องเรียนธรรมชาติเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงต้านวิกฤติโลกร้อน
รวมถึงได้ร่วมเสนอมุมมองความคิดเห็นกับ CEO จากองค์กรระดับประเทศ

ออกแบบหลักสูตรและบริหารจัดการค่าย โดย Environmental Education Centre (EEC THAILAND)

 

วันนี้ – 20 ก.พ. 63

ส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ
“คุณอยากให้ผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นแบบไหน?

24 ก.พ. 63

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก
ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน
24 กุมภาพันธ์ 2563

29 ก.พ. 63

ปิดรับคลิปวิดีโอ ตามโจทย์
สำหรับรอบที่ 2

20 มี.ค. 63

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย
ผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน

รอการยืนยัน

ร่วมปฐมนิเทศ ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่าย

รอการยืนยัน

เริ่มเรียนและปฎิบัติจริง ณ ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน จ.เชียงราย

รอการยืนยัน

เริ่มเรียนและปฎิบัติจริง ณ ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประสบการณ์ที่น้องๆ จะได้รับจากค่ายผู้นำเยาวชน
รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน

 

เรียนรู้ ลึกซึ้ง เรื่องภูเขา

 
1. นิเวศวิทยาของป่าต้นน้ำและป่าฝนเขตร้อน
 • การเดินป่า
 • การทำ Lab เกี่ยวกับ Lichen/Moss/Fern
2. ชีววิทยาสภาพแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อศึกษา Climate และ Micro Climate:
ใช้ตัวชี้วัดด้านธรรมชาติ
เช่น ความหลากหลายของ Lichen

3. ประโยชน์ของป่าต่อโลก และคุณค่าการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อมนุษย์
 • พูดคุยกับชาวบ้านพื้นเมือง เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบนยอดเขา
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีที่เดียวในโลกที่อยู่บนยอดเขา ว่านิเวศนี้มี
  ความหลากหลายและเอื้อประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต เช่น Salamander

รู้จัก และรักในท้องทะเล

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างป่า และทะเล
 • ศึกษาป่าธรรมชาติ จากป่าบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด และแนวปะการัง ด้วยกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ
2. ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องเรียนรู้การดำน้ำ การเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ เช่น ปลา ปะการัง และการจำแนก เป็นต้น
3. นิเวศวิทยาของแนวปะการัง
 • การดำน้ำสำรวจ และการเรียนรู้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ต่อสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
4. การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • Ethno-Fishery: มีนวิทยาพื้นบ้าน ความรู้เรื่องปลาแบบพื้นบ้านฤดูกาล และความเคลื่อนไหวในทะเล: เป็นการลงลึก เจาะลึก เรื่องสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อยู่ในท้องทะเล เช่น Marine Reptiles: เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า เต่ากระ ฯลฯ
 • การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล และการมีส่วนร่วมของสังคม
 • บทบาทของคนท้องถิ่นในการร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์

ประกาศรายชื่อน้องที่ผ่านการคัดเลือก 12 คน

 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน จังหวัด
1 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
2 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
3 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
4 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
5 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
6 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
7 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
8 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
9 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
10 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
11 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
12 นายปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ 16 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกิจกรรม

 
การเข้าร่วมกิจกรรม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม SeaYouTomorrowCamp ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน โดยการส่งเรียงความผ่านเว็บไซต์ www.SeaYouTomorrow.ORG ในรูปแบบออนไลน์หรืออัปโหลดไฟล์เรียงความ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 12 - 16 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้
สามารถเข้าร่วมได้ทุกแคมป์กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • แคมป์ภูเขา จังหวัดเชียงราย
 • แคมป์ทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กติกาการคัดเลือกรอบที่ 1 การส่งเรียงความ

ส่งเรียงความภายใต้หัวข้อ “คุณอยากให้ผู้ใหญ่ในวันนี้ เป็นแบบไหน?” ขนาดไม่เกิน 2,500 ตัวอักษร หรือไม่เกิน 1 หน้า A4
โดยจะปิดรับเรียงความใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กติกาการคัดเลือกรอบที่ 2 การส่งคลิปวิดีโอ

เล่าเรื่องตามโจทย์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ ผ่านการอัดคลิปวิดีโอ ในความยาวไม่เกิน 10 นาที

คณะกรรมการตัดสิน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม

การประกาศรางวัล

24 กุมภาพันธ์ 2563 :
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้ง 12 ท่านจะได้รับการติดต่อกลับ พร้อมรับโจทย์การคัดเลือกรอบที่ 2

29 กุมภาพันธ์ 2563 :
ปิดรับผลการคัดเลือกรอบที่ 2 เวลา 17.00 น.

20 มีนาคม 2563 :
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อนผ่านทางเว็บไซต์ www.SeaYouTomorrow.ORG โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 12 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ที่พักและอาหารทุกมื้อ ในการไปเข้าค่ายผู้นำเยาวชนรวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน
รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรการเข้าอบรมโดย EEC Thailand

ข้อกำหนด

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและได้รับประสิทธิผลมากที่สุด ทาง EEC Thailand ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีผู้ติดตามระหว่าง
การเข้าอบรม SeaYouTomorrowCamp ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน

สอบถามเพิ่มเติม

 

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.